داغ‌ترین‌ها

موشن

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی دهم

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی دهم

3 بازدید

Feb 20, 2020

ویژگی دهم: ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی نهم

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی نهم

2 بازدید

Feb 20, 2020

ویژگی نهم: صبر و بصیرت

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی هشتم

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی هشتم

3 بازدید

Feb 20, 2020

ویژگی هشتم: ترجیح مصالح کلی بر مصالح منطقه ای

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی هفتم

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی هفتم

4 بازدید

Feb 20, 2020

ویژگی هفتم: مرزبندی روشن با دشمن

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی ششم

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی ششم

3 بازدید

Feb 20, 2020

ویژگی ششم: اخلاق و احساس مسئولیت

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی پنجم

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی پنجم

3 بازدید

Feb 20, 2020

ویژگی پنجم: یکی بودن شعار و عمل

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی چهارم

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی چهارم

2 بازدید

Feb 20, 2020

ویژگی چهارم: حفظ عزت ملت

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی سوم

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی سوم

1 بازدید

Feb 20, 2020

ویژگی سوم: تنفر از فساد

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی دوم

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی دوم

1 بازدید

Feb 20, 2020

ویژگی دوم: توان مدیریتی

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی اول

دیدگاه امام/ ویژگی نامزد اصلح/ ویژگی اول

1 بازدید

Feb 20, 2020

ویژگی اول: تدین و تقوا

موشن گرافیک/ نمایندگان در مجلس چه کارهایی انجام می‌دهند / قسمت هفتم

موشن گرافیک/ نمایندگان در مجلس چه کارهایی انجام می‌دهند / قسمت هفتم

0 بازدید

Feb 20, 2020

قسمت هفتم : وظایف نمایندگان در مجلس چیست ؟؟ آیا ساخت و ساز عمران شهری و دیگر وعده ها جز وظایف است ؟؟ گول وعده های سر خرمن را نخوریم

موشن گرافیک/ نمایندگان در مجلس چه کارهایی انجام می‌دهند / قسمت ششم

موشن گرافیک/ نمایندگان در مجلس چه کارهایی انجام می‌دهند / قسمت ششم

1 بازدید

Feb 20, 2020

قسمت ششم : تاثیر مشارکت حداکثری بر امنیت و اقتدار ملی چیست؟

موشن گرافیک/ نمایندگان در مجلس چه کارهایی انجام می‌دهند / قسمت پنجم

موشن گرافیک/ نمایندگان در مجلس چه کارهایی انجام می‌دهند / قسمت پنجم

1 بازدید

Feb 19, 2020

قسمت پنجم : نماینده در تراز انقلاب چه کسی است؟

موشن گرافیک/نمایندگان در مجلس چه کارهایی انجام می‌دهند ؟/ قسمت چهارم

موشن گرافیک/نمایندگان در مجلس چه کارهایی انجام می‌دهند ؟/ قسمت چهارم

1 بازدید

Feb 19, 2020

قسمت چهارم : مجلس در تراز انقلاب اسلامی چگونه مجلسی است؟